sunnuntai 5. helmikuuta 2012

Koulu 1501-1795         

Lukeminen on paras opiskelutapa.  Viisaan ihmisen ajatukset ovat kiintoisin opinlähde.  AS Pushkin

1500-luku:  Johannes Sturmius (1507-89) perustaa Strassbourgiin mallikoulun Gymnasium, joka on saksalaisten lukioiden prototyyppi.  Koulun noin 500 oppilasta jaetaan 15 eritasoiseen luokkaan, ja joka luokka kymmenen oppilaan ryhmiin, joita roomalaisperinteen mukaan kutsutaan decurioiksi.
1500-luvun alku:  Martin eli Martti Luther vaatii yleistä alkeiskoulutusta kaikille.  Kun hän huomaa uudistusajatustensa saaneen vastakaikua porvariston lisäksi alistetuissa talonpojissa, Luther tajuaa vaatineensa liikaa.  Hän asettuu julkisesti vastustamaan kapinoivia talonpoikia ja kehottaa aatelia ja ruhtinaita verisesti nujertamaan kapinoijat.  Alemmille kansankerroksille riittää pappien ja lukkarien antama katekismuksen opettaminen.
1502:  Wittenbergiin perustetaan yliopisto.
1506:  Frankfurt-on-Oderiin perustetaan yliopisto.
1508:  Kardinaali Ximinez de Cisneros perustaa Alcalán yliopiston.
1528:  Melanchthon laatii Saksin koulujärjestyksen, jossa määrätään, että koulumestarin tulee opettaa lapsille vain latinaa, ei saksaa, kreikkaa eikä hepreaa.
1533 alkaen:  Hävitetyssä inkavaltiossa jotkut katoliset papit ja munkit perustavat kouluja, harjoittavat laupeuden työtä ja yrittävät vastustaa espanjalaisten conquistadorien rikoksia, kidutuksia ja kiristyksiä, mutta turhaan.
1539:  Vilnaan perustetaan oppikoulu, mutta se suljetaan 1542.
1544:  Königsbergin yliopisto perustetaan.
1546:  Jesuiittojen ensimmäinen oppilaitos perustetaan Gandiaan Valencian eteläpuolelle.  Siitä kehittyy oppilaitostyyppi jesuiittakollegio.  Jesuiittakouluja varten hyväksytään 1586 opetussuunnitelma Ratio atque institutio studiorum.
1558:  Jenaan perustetaan yliopisto.
1559:  Sveitsissä perustetaan  yliopisto Universite de Geneve.
1560:  Douai saa yliopiston.
1570:  Vilnaan perustetaan jesuiittakoulu.  Se muutetaan 1579 yliopistoksi - Almae Academia et Universitas Vilnensis Societatis Jesu.
1571:  Ruotsin piispan Laurentius Petri Gothus suunnittelema koulu-uudistus pitää latinan ainoana koulussa käytettynä kielenä jopa oppilaiden välillä.  Hänen koulujärjestyksensä esikuvina ovat Saksin, Branderburg-Nürnbergin, Mecklenburgin ja Pfalz-Neuburgin koulusäännöt.  Oppikirjoiksi määrätään Caton Disticha Moralia, Camerariuksen Praecepta morum, Ciceron De officiis, Aisopoon sadut sekä Erasmuksen De civilitate morum ja Colloquia familiaria.
1572:  Nancyn yliopisto perustetaan.
1575:  Vilhelm Oranialainen perustaa Leydenin yliopiston.
1575:  Helmstädtin yliopisto perustetaan.
1578:  Altdorf saa yliopiston.
1579:  Islantilaiset ylioppilaat alkavat saada rahallista tukea opiskellessaan Kööpenhaminan yliopistossa.  Se on heidän Alma Materinsa yli kolme sataa vuotta.
1579:  Jesuiitat perustavat Vilnaan akatemian, josta kehittyy Vilnan yliopisto.
1586:  Franeker saa yliopiston.
1591:  Irlannissa perustetaan yliopisto University of Dublin.
1594:  Saksenissa todetaan, että kirjanpainajan ja kirjakauppiaan tulee ymmärtää latinaa.
1595:  Ruotsin Kaarle-herttua eli Kaarle IX mainitsee muistiossaan opiskelijaksi ottamisesta Uppsalan yliopistoon, joka on perustettu 1477.  Kuulustelija on rehtori.  Aateliset saavat kirjoittautua pääsykokeetta.
1596:  Sloveniassa perustetaan yliopisto Univerza v Ljubljani.
1600-luku:  Luku- ja kirjoitustaito leviää ensin aateliston keskuuteen, sitten porvareiden ja kauppiaiden piirin ja vasta myöhemmin rahvaan pariin.  Aikaisemmin vain papistolla harvoja poikkeuksia lukuunottamatta oli tämä valmius.  Aateliston naiset jäävät pitkään lukutaidottomiksi, mutta Venäjän tsaariperheen naiset ovat kauan osanneet sekä lukea että kirjoittaa.
1600-luku:  Latinakouluissa luetaan muun muassa Ciceron (eritoten De officiis), Terentiuksen, Cornelius Nepoksen, Caesarin, Curtiuksen, Liviuksen, Sallustiuksen ja Justinuksen tekstejä.
1600-luku:  Pohjois-Amerikassa Uudessa Englannissa miehistä noin 60 prosenttia osaa lukea, kun Englannissa vain 40 prosenttia.  Siirtokunnissa 46 prosenttia sulhasista ja 43 morsiaimista osaa kirjoittaa nimensä.  1600-luvun lopussa Ranskassa syntyneistä quebeciläisistä 38 prosenttia sulhasista ja 32 morsiaimista osaa kirjoittaa nimensä.
1603:  Galilein oppilaat perustavat Firenzeen hänelle omistetun Galilein akatemian L'Accademia dei Lincei - Ilvessilmäisten akatemia.
1603-1867:  Japaniin perustetaan yli 10 000 temppelikoulua terakoya.
1606:  Saamenkielisiä poikia lähetetään opintielle Uppsalaan, mutta yritys epäonnistuu.
1611:  Ruotsille annetaan koulujärjestys.  Sen oppikirjoissa ei ole yhtään ruotsalaista tai suomalaista tekijää.
1621:  Strassburgin yliopisto perustetaan.
1621:  Piispa Ericus Erici Sorolainen sanoo postillansa esipuheessa, että suurin osa Suomen kansasta osaa ulkoa katekismuksensa ja että monicahdat mös owat näinä wuosina kiriasta oppenet lukeman niistä ABC kirioista cuin heidän tygöns owat lähetetyt.  Harvat koulua käymättömät kansan ihmiset hallitsevat lukemisen alkeet.
1624:  Boliviassa perustetaan Sucreen yliopisto.
1628-32:  Tshekki eurooppalaisen koulun isä Jan Amos Komensky eli Johann Amos Comenius (1592-1670) kirjoittaa tshekinkielellä teoksen Didaktika, jonka hän laajentaa 1633-38 latinankieliseksi nimellä Didactica magna.  Käsikirjoitus painetaan 1657 Amsterdamissa osana Comeniuksen kasvatusopillista kaksiosaista teosta Opera didactica omnia.  Hänen koulutusjärjestelmänsä on nelivaiheinen, joka vaihe kuusivuotinen.  Ensimmäisenä on äidin syli gremium maternum, toisena äidinkielen koulu schola vernacula, kolmantena latinakoulu sekä neljäntenä yliopisto ja sen päättävä opintomatka academia et peregrinationes.  Comenius kannattaa yleistä oppivelvollisuutta.
1630:  Turkuun perustetaan lukio.
1631:  Tallinnan kymnaasi avataan Ruotsin kuninkaan Kustaa II Adolf perustamana.
1632:  Moskovaan perustetaan ensimmäinen valtion koulu.
1632:  Kustaa II Adolf muuttaa Tarton kimnaasin Tarton yliopistoksi Tartu Ülikool eli Academia Gustaviana.  Se lakkaa 1656, mutta 1690 perustetaan Academia Gustavo-Carolina, joka muuttaa 1699 Pärnuun (Pernau).
1632:  Ruotsin Lyckseleen perustetaan ensimmäinen varsinainen lapinkoulu.
1632:  Hollannissa perustetaan yliopisto Universiteit van Amsterdam.
1635:  Ludvig XIII perustaa Ranskan akatemian Académie Francaise.
1635:  Unkarissa perustetaan Nagyszombatiin yliopisto Eötvös Loránd Tudományegyetem.  Se siirretään ensin Budaan ja sitten Pestiin 1770-80.
1636:  Utrechtin yliopisto perustetaan.
1636:  Pohjois-Amerikan ensimmäinen yliopisto Harvardin yliopisto perustetaan Massachusettsiin.
1639:  Suomen ensimmäinen kansakoulu perustetaan Ahvenanmaalle.
1640:  Kuningatar Kristiina perustaa Kuninkaallisen Turun akatemian.  Sen virallinen kieli on latina, joka säilyttää asemansa vuoteen 1852 asti.  Dekaanin pääsykuulustelu vastaa suomalaista ylioppilastutkintoa.  Aatelisilta ei vaadita pääsykuulustelua.  Akatemiaan perustetaan myöhemmin itämaisten kielten - linguarum orientalium oppituoli.  Keisarillisen Turun akatemian uusi menosääntö vahvistetaan 1811.  Akatemia eli yliopisto määrätään 1827 muuttamaan Helsinkiin, jossa Keisarillinen Aleksanterin yliopisto aloittaa 1828 toimintansa väliaikaisissa tiloissa.  Nimeksi tulee 1919 Helsingin yliopisto.
1643:  Suomessa koululaitos järjestetään.
1645:  Lontoossa perustetaan Royal Society.
1647:  Tartossa painetaan Juhana Gezelius vanhemman kirjoittama kreikan kielioppi Grammatica graeca, jota käytetään oppikirjana pari vuosisataa.  Hän kirjoittaa myös latinan kieliopin Grammatica latina contracta ja muokkaa tekstejä latinakoulujen käyttöön.
1647:  Pohjois-Amerikassa Massachusettsin kukin kaupunkikunta velvoitetaan järjestämään koulu.  Yleensä siirtokuntien lapset käyvät yhdeksänvuotiaina naisten koulua, jossa leski tai vaimo opettaa lukemista ja kirjoittamista.
1649:  Moskovaan perustetaan kreikkalais-latinalainen koulu, jossa opetetaan kielioppia, puhetaitoa, filosofiaa ja uskontoa.
1649:  Ruotsille säädetään koulujärjestys, jossa esitetään moniportainen koulutusjärjestelmä: kaupunkien pedagogiot eli lastenkoulut, latinakoulun tapaan toimivat triviaalikoulut, lukiot ja yliopistot.  Koulujärjestys mainitsee kolme ruotsalaista oppikirjan tekijää.  Koululaki perustuu Comeniuksen oppeihin.
1649:  Suomessa koulujärjestyksen mukaan ylemmän triviaalikoulun II luokalla on uskontoa ja kreikkaa 10 viikkotuntia, latinaa 23, laulua (virsiä) kuusi ja kirjoitusharjoituksia viisi viikkotuntia.
1649:  Valtiomies Aksel Oxenstierna perustaa Kemiön pitäjään lastenkoulun, joka on tavallaan kansakoulu.
1665:  Kiel saa yliopiston.
1666:  Ranskan tiedeakatemia Académie des Sciences perustetaan Pariisissa.
1666:  Lundin yliopisto perustetaan ruotsalaistamaan entistä Pohjois-Tanskaa Skånea.
1671:  Virginiassa Pohjois-Amerikassa kuvernööri William Berkeley lausuu ylpeänä: Kiitän luojaa siitä, ettei meillä ole ilmaisia kouluja tai painovapautta, ja toivon ettei niitä tulisi sataan vuoteen; sillä opetuksen myötä on maailmaan tullut tottelemattomuus, harhaopit ja uskonlahkot, ja painotuotteet ovat niitä edistäneet.
1681:  Ruotsin kuningas antaa virallisen luvan lukukinkereiden eli lukutaidon tutkintotilaisuuksien pitämiseen piispan Gezelius anomuksesta.  Jos vaadittavaa lukutaitoa ei ole, annetaan vakava varoitus tai jalkapuurangaistus, ehtoolliselle ei pääse eikä kuulutusta avioliittoon saa.
1684:  Bengt Gottfried Forselius (-1688) perustaa opettajaseminaarin Tarton lähelle Piiskopin kartanoon.  Sieltä valmistuu neljässä vuodessa 160 nuorta opettajaa.
1684:  Pohjois-Amerikassa Bostonissa alkaa toimia poikien julkinen koulu.  Yksityinen poikien kirjoitus- ja laskemiskoulu toimii 1667 lähtien.  Kaksi yksityiskoulua perustetaan 1700 ja 1719.
1684-91:  Turun akatemian itämaisen kirjallisuuden oppituolin haltija Simon Paulinus kirjoittaa heprean kieliopin.
1684:  Vaasan triviaalikoulu perustetaan.
1687:  Moskovaan perustetaan Slaavilais-kreikkalais-latinalainen akatemia.  Venäläiset kirjoittavat useita kuvauksia itämaista esimerkiksi Spafarin Kertomus Kiinasta ja laativat useita Venäjän karttoja.  Kirjallisuus kehittyy.
1688:  Keminsaamelainen pappi Olaus Matinpoika Sirma (1650-1719) ehdottaa, että Torion Lappiin perustetaan lapinkoulu.  Virkamiesten penseä suhtautuminen estää tämän toteutumisen.  Sirma yrittää onnistumatta painattaa saamentamansa Johan Getzelius vanhemman katekismuksen Yxi paras lasten tavara.  Se julkaistaan pari sataa vuotta myöhemmin.
1691:  Vaasan triviaalikoulu rakennetaan.
1693:  Kuninkaan Kaarle XI koululaki vahvistaa latinan asemaa ja käyttöä kouluissa.
1694:  Hallen yliopisto perustetaan.
1698:  Mallorcan yliopisto perustetaan.
1699:  Englannissa perustetaan Society for Promoting Christian Knowledge, jolla 1724 on 1329 koulua.
1699:  Uppsalassa sanomalehtikollegiot eli -luennot otetaan yliopistossa käyttöön.  Professorit käyttävät sanomalehteä valtio-opin lukukirjoina.  Saksassa sanomalehteä käytettiin aikaisemmin politiikan ja maantiedon opetuksessa.
1700-luvun alku:  Norjassa Trondheimin seminaari opettaa saamelaisten pariin lähteviä opettajia.
1700-1800-luvut:  Suomessa kansanopetusta annetaan suurimmissa kirkonkylissä lukkarin- ja pitäjänkouluissa, kyläyhteisöjen kyläkouluissa ja kodeissa.  Lukkarinkouluja vastaavat kaupungeissa porvareille perustetut pedagogiot eli lastenkoulut.  Opillista koulutusta  annetaan lähes yksinomaan papiston ja aatelin lapsille.
1703:  Pohjois-Amerikassa opettajien kokouksessa todetaan, että jos oppilaiden ei enää tarvitsisi valmistaa puun kaarnaa tai kuorta tehtävien laskemiseen, he olisivat riippuvaisia kalliista rihvelitauluista.  Mitä tapahtuisi, jos rihvelitaulu putoaisi ja menisi rikki?
1709:  Turun akatemiassa alkaa arabian opetus.
1723:  Kuninkaallinen kirje määrää Suomessa vastuun kansanopetuksesta vanhempien velvollisuudeksi.  Jos he eivät itse siihen pysty, lapset on vietävä koulumestarin tai lukkarin luo lukemista harjoittelemaan.
1723:  Porvoossa alkaa toimia kimnaasi.
1724:  Lontoossa aloittaa toimintansa grafiikkakoulu St Martin Lane Academy.  Siellä opettavat muun muassa ranskalainen Hubert Gravelot (1699-1773) ja englantilainen taidemaalari ja kuparipiirtäjä William Hogarth (1697-1764).
1724:  Ruotsissa toteutetaan koulu-uudistus.
1724:  Venäläinen Pietari I Suuri perustaa tiedeakatemian Pietariin, minne siirtyy monia johtavia matemaatikkoja.  Akatemia avataan 1725.
1726:  Suomessa konventikkeliplakaatti velvoittaa isäntiä opettamaan katekismusta paitsi lapsilleen myös muille sukulaisilleen ja palvelusväelleen.  Lukukinkerien pito määrätään papiston ehdottomaksi virkavelvollisuudeksi.
1728:  Havannan kuninkaallinen ja paavillinen Pyhän Hieronymoksen yliopisto perustetaan.
1737:  Göttingenin yliopisto perustetaan.
1738-60:  Turussa historian professori Algot Scarin (1684-1771) pitää sanomalehtikollegioita eli -luentoja.
1743:  Erlangen saa yliopiston.
1744:  Madridiin perustetaan Academia de Bellas Artes de San Fernando, jonka ansiosta kirjojen kuvitus paranee Espanjassa.
1751:  Saksenilaisen ediktin mukaan kirjanpainajan tulee ymmärtää latinaa ja osata lukea kreikkaa.  Hänellä on neljän vuoden oppiaika ja kolmen vuoden harjoittelu apulaisena ennen kuin hän voi päästä mestaritutkintoon.
1751:  Utsjoella alkaa katekeettaopetus.  Katekeetat ovat kiertäviä opettajia, jotka ovat usein paikallisia ja hallitsevat saamenkielen.
1752:  Kirjallisuuden akatemia perustetaan Sevillaan.
1754:  Pohjois-Amerikassa perustetaan Dartmouth Collegen edeltäjä Eleazar Wheelockin intiaanikoulu New Hampshiren siirtokuntaan.  Intiaanit yritetään opettaa kalpeanaamojen tavoille.
1755:  MV Lomonosovin (1711-65) aloitteesta perustetaan Moskovaan yliopisto, jonka nimeksi tulee 1940 Lomonosovin valtionyliopisto.
1756-58:  Turun akatemian kirjaston amanuenssi Henrik Hyllén alkaa antaa kirjallisuuden ja kirjastonkäytön opetusta.  Hän pitää 1758 alkaen luentonsa kirjastossa ja opastaa samalla opiskelijoita kirjastonkäytössä.  Hyllénin työtä jatkavat Jacob Haartman ja myöhemmin Porthan.
1758:  Kuninkaallinen päätös velvoittaa Suomessa papistoa valvomaan, että joka kylässä on perheiden yhteisesti palkkaama lukutaitoa opettava henkilö.
1762-96:  Katariina II (1729-96) perustaa kirjallisuusakatemian ja kouluja.
1762:  Suomessa seurakuntia käsketään ottamaan palvelukseensa koulumestari.  Lukutaidon enentyessä vuotuinen almanakka ja neuvokkikirjallisuus saavuttavat erityisen kansansuosion.
1763:  Fredrik Suuri perustaa kyläkouluja.
1763:  Preussissa luodaan valtakunnallinen kansakoululainsäädäntö.
1764:  Leipzigin taideakatemia perustetaan.  Siellä voi opiskella kuparipiirtäjäksi.  Akatemiassa opetus loppuu 1813 Napoleonin sotien aikana, mutta jatkuu muutaman vuoden kuluttua.
1764:  Konsistorinamanuenssi Mathias Calonius puolustaa Turun Akatemiassa väitöskirjansa ensimmäistä osaa De nova facie orbis europaei circa saeculum reformationis exorta - Eurooppalaisen maailman uudesta ulkonäöstä uskonpuhdistuksen aikaan.  Hän lainaa Baconia, jonka mukaan kirjapainotaito on mullistanut perusteellisesti henkistä kulttuuria.  Calonius käsittelee kirjapainotaitoa, maalaustaidetta, puupiirrosta ja vaskipiirrosta.  Toisessa osassa hän käsittelee 1765 paperin keksimistä sekä koulujen ja yliopistojen perustamista.
1764:  Espooseen anotaan omaa kiertokoulumestaria.  Koska mestarille pitäisi maksaa palkkaa, mestari saadaan 1856.
1769:  Maltaan perustetaan Kuninkaallinen yliopisto.
1781:  Wienissä kuuromykkien koulussa ladotaan ja painetaan muun muassa oopperan Mozart, Don Giovanni libretto.
1786:  Ruotsin akatemia perustetaan.
1788:  Preussissa humanististen lukioiden oppilailta vaaditaan Befähigungsnachweis - kelpoisuustodistus, jotta pääsee yliopistoon.
1789:  Ranskan suuren porvarillisen vallankumouksen tavoitteisiin kuuluu yleisen ja yhteisen koululaitoksen luominen koko kansalle.  Ranskassa oppikoulut kehittyvät 1800-luvulla kuitenkin enemmän kuin kansakoulut.
1791:  Ranskan kansalliskokous päättää, että opetusasiat on otettava pois kirkon ohjauksesta, ja kaikille kansalaisille tarpeellista koulutusta varten on perustettava eritasoisia kouluja valtakunnan eri puolille.
1793:  Ranskan tiedeakatemia lakkautetaan.
1794:  Ranskan kansalliskonventti hyväksyy komiteaehdotuksen perustaa oppilaitos École centrale des travaux public - Yleisten töiden keskuskoulu.  Se saa seuraavana vuonna nimekseen École polytechnique - Polyteknillinen koulu.
1794:  Ranskassa vietetään 8.6 Järjen juhlapäivää.
1700-luvun loppu:  Englannissa Robert Raikes (1735-1811) perustaa Gloucesteriin laiminlyötyjen lasten sunnuntaikoulun ja käyttää edistyneimpiä oppilaita apuopettajinaan.  Menetelmää kehittävät Intiassa toiminut Andrew Bell (1745-1833) ja Lontoossa työskennellyt Joseph Lancaster (1778-1838) vuoro-opetukseksi.  Opettaja kouluttaa edistyneimpiä oppilaita eritasoisiksi apuopettajiksi eli monitoreiksi (latinassa monere - opastaa, ohjata).  Vuoro-opetuksessa seinätauluilla opetetaan lukemaan ja laskemaan.  Syntyy koulutarviketeollisuutta, joka alkaa painaa seinätauluja.  Voidaan ostaa kaksi kirjaa, joiden lehdet kiinnitetään tauluihin aukeamina, joita monitorit opettavat oppilaille.